Maliye Yöneticileri Web Sitesi

Switch to desktop Register Login

Memur ve İşçi Özlük Hakları Karşılaştırması Özel

Öğeyi Oyla
(2 oy)

MEMURLAR İLE İŞÇİLERİN ÖZLÜK VE DİĞER HAKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI , ÜCRETLERİNADALETLİ OLARAK DAĞITILMASI

 

       Bu yazı son zamanlarda işçiler ve memurlar arasında gittikçe artan ücretin dağılımı ki ;

Bir tarafta sendikal hakları olduğu için açlık sınırı üzerinde maaş ve diğer gelirleriyle (ticaret ve siyaset dahil) geçim standardını yakalamış işçiler ile adeta açlığa, yokluğa, ezilmeye ve başı önde gezmek zorunda bırakılan memurların durumlarını göz önüne sermek için kaleme alınmıştır.

 

      Anayasa’nın Temel haklar ve ödevleri düzenleyen ikinci kısmının sosyal ve ekonomik haklar da bahsi geçen üçüncü bölümünde yeralan VII.  Ücrette adalet sağlanması başlıklı 55inci maddesinde     “Ücret emeğin karşılığıdır. Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.”  Denilmektedir.  İşçilere tanınan hakların memurlara da tanınması ve aradaki farkın adaletli bir şekilde kapatılması gerekir. İşçilerin sendikal hakları elde etmesi ile zamanla aradaki fark gittikçe artmıştır.

      1475 sayılı İş Kanununa tabi olan işçilerin aldıkları, ücretler, ilave tediyeler, ikramiyeler, ödüller, kıdem tazminatları, ihbar tazminatları ve sosyal yardımlar memurlara bazıları hiç verilmemekte verilenler ise işçilerin aldıkları iki hatta üç veya daha fazla katlara ulaşmaktadır.

      657 sayılı DMK na tabi olan bu günde Devletin her kademesinde görev yapan Devlet Memurları aynı sayılı kanununun 36 inci maddesinde 10 sınıf olarak ayrılmış olup hizmet sınıfları ve sınıfların muhtevaları aşağıya çıkarılmıştır.

 

I- GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI:

Bu Kanunun kapsamına dahil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu Kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar Genel idare Hizmetleri sınıfını teşkil eder.

 

II- TEKNİK HİZMETLER SINIFI:

Bu Kanunun kapsamına giren kurumlarda meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden ve meri hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi, istatikçi, yöneylemci (Hareket araştırmacısı), matematiksel   iktisatçı,   ekonomici  ve  benzeri  ile teknik öğretmen

okullarından mezun olup da, öğretmenlik mesleği dışında teknik hizmetlerde çalışanlar, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek Bölge Plancısı, 3437 ve 9/5/1969 tarih 1177 sayılı Kanunlara göre tütün eksperi yetiştirilenler ile müskirat ve çay eksperleri, fen memuru, yüksek tekniker, tekniker teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip olup, en az orta derecede mesleki tahsil görmüş bulunanlar, Teknik Hizmetler sınıfını teşkil eder. (1)

 

1.    Bu hükme ilave edilen ve metne işlenmiş olan ünvanlar ile ilgili olarak Bakanlar Kurulunun 10/10/1983 tarih ve 83/7198 sayılı kararına bakınız.

 

III - SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI:

Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağlığı dahil) mesleki eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasında çalışan yükseköğrenim görmüş fizikoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık memuru, 'sosyal hizmetler mütehassısı, biyolog, pisikolog, diyetçi, sağlık mühendisi, sağlıkfizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, (Fizik tedavi, laboratuvar, eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dahil) sağlık savaş memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri sağlık perso­nelini kapsar.

 

IV         - EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI:

Bu sınıf, bu Kanun kapsamına giren kurumlarda eğitim ve öğretim vazifesiyle görevlendirilen öğretmenleri ilköğretim müfettişlerini ve yardımcılarım kapsar. (2)

 

(2)          Bu bende, 3/4/1998 tarih ve 4359 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle "ilköğretim müfettişlerini ve yardımcılarını" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

 

V- AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI:

Avukatlık hizmetleri sınıfı, Özel kanunlarına göre avukatlık ruhsatına sahip, baroya kayıtlı ve kurumlarını yargı mercilerinde temsil yetkisini haiz olan memurları kapsar.

 

VI- DİN HİZMETLERİ SINIFI:

Din hizmetleri sınıfı, özel kanunlarına göre çeşitli derecelerde dini eğitim görmüş olan ve dini görev yapan memurları kapsar.

 

VII - EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI: (3)

Bu sınıf, özel kanunlarına göre polis, komiser muavini, komiser, başkomiser emniyet müfettişi, polis müfettişi, emniyet amiri ve emniyet müdürü ve emniyet müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensubu memurları kapsar.

 

(3)                     26/6/1984 tarih ve 241 sayılı K.H.K.'nin 35 inci maddesine bakınız


VIII - YARDIMCI HİZMETLER SINIFI:

Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda, çarşı ve mahallelerde koruma ve muhafaza hizmetleri gibi anahizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4 üncü maddenin (D) bendinde tanımlananların dışında kalanları kapsar.

 

(Ek:28/3/1988 - KHK - 318/1 md.)Bu sınıfa dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerden hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının temizlenmesi,tesisatın bakım ve işletilmesi ve benzeri nitelikteki hizmetlerin üçüncü şahıslara ihale yoluyla gördürülmesi mümkündür.

 

(Ek fıkra: 18/5/1994 - KHK - 527/1 md.;Mülga: 28/2/1995 - 4081/3 md.)

 

K - MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFI:

Bu sınıf, valiler ve kaymakamlar ile bu sıfatları kazanmış olup İçişleri Bakanlığı merkez ve iller kuruluşunda çalışanları ve maiyet memurlarını kapsar.

 

X - MİLLİ İSTİHBARAT HİZMETLERİ SINIFI:

Bu sınıf, Milli İstihbarat Teşkilatı kadrolarında veya bu teşkilat emrinde çalıştırılanlardan özel kanunlarında gösterilen veya Başbakanlıkça tespit edilen görevleri ifa edenleri kapsar.

 

Bu kanuna göre hizmet sınıfına ayrılan memurların hizmet sınıfı  itibariyle Devlet Memurluğuna alınmaları sırasında aranan genel ve özel şartları taşımaları kaydıyle girdikleri sınavlar sonucundaseçilmekte girdikleri hizmet sınıfları itibariyle öğrenim şartlarıaranmakta daha Devlet Memurluğuna girişte en az 5(beş) yıl ilkokul, 3(üç) yıl ortaokul(şimdi ise 8 yıllık ilköğretim okulu), 3 yıl  lise öğrenimi olmak üzere enaz ll(onbir) yıl öğrenim görmesi gerekmektedir. Ayrıca bazı görevler için ise 2(iki) yıl ile 6(altı) yıl arasında değişen yüksek öğrenim görmesi şartları aranmakta bunlarla birlikte enaz 13(onüç) yıl ile 17(onyedi) yıl eğitim ve öğretim devreleri geçirmesi gerekmektedir.

Bazı görevlere atanmak için ise sınavları kazandıktan sonra l(bir) yıldan az 2(iki) yıldan çok olmamak üzere temel eğitim, sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitim staj devresinden sonra asli memurluğa      atanmaktadırlar.İşçilerde ise Sürekli   hizmet   akitlerinde   deneme   süresi   en   çok   bir   aydır.  Ancak bu süre toplu iş sözleşmeleriyle üç aya kadar uzatılmaktadır.

   Devlet Memurları üst görevlere atanmak için ise (Şef,Müdür Yardımcısı, Müdür; uzman doktor gibi) sınavlara ve eğitimlere tabi tutulmaktadırlar.İşçi olmak için  ilkokul  mezunu olmak yeterli iken  Devlet Memuru olmak için enaz ll(onbir)yıl ile 17(onyedi) yıl arasında eğitim gören birinin özlük hakları arasında  uçurumlar olmaması gerekir.

 

KARŞILAŞTIRMA

İşçilerin   ve   memurların   aldığı   özlük   haklan   arasındaki karşılaştırmalar aşağıya çıkarılmıştır.

 

I- MAAŞLAR        :

Memurlarda;

Devlet Memuru olarak çalışan 10 yıl hizmeti bulunan yüksek okul mezunu evli ve 2 çocuklu bir daktilografın maaşı aşağıya çıkartılmıştır.

                                                                                               

                                                                                                2003                2007

Tahakkuk        :          

Aylık                 :                                                                      22,10               42,06

Taban Aylık      :                                                                    329,25             598,12

Kıdem Aylığı    :                                                                        6,85                 9,40

Yan Ödeme      :                                                                        5,40               14,90  

Emekli Sandığı{Devlet)   :                                                      97,70             165,62

Aile Yardımı     :                                                                      34,30               70,48

Çocuk Yardımı:                                                                        6,85               46,99

Lojman Yardımı           :                                                            0,20                 yok

Özel Hizmet Tazminatı    :                                                     156,40              214,25

Toplam:                                                                               659,05           1.161,82

Kesintiler         :

Gelir Vergisi     :                                                                      36,75               79,80

Damga Vergisi  :                                                                        3,10                 5,27

Emekli Sandığı(Devlet)    :                                                      97,70             165,62

Emekli Sandığı(Şahıs)      :                                                      77,30             132,50

Toplam:                                                                                  210,85             383,19

EleGecenTutar:                                                                    448,20             778,63

 

İşçilerde;

  Tarım ve Köy İşleri Bakanlığında sendikalı olarak çalışan   10 yıllık   daktilograf bir işçinin maaşı aşağıya hesaplanmıştır.

 

Tahakkuk        :

                                                                                                2003                   2007

 

Çalıştığı gün      :    30

Yevmiye           :                                                                      0,28                  46,03                 Yevmiye Tutarı:30(çahştığı gün)X Yevmiye                        915,70              1.380,90

Sigorta İşveren hissesi(%20,5)=                                            187,75              315,57

Ağır Hizmet Primi(21gûn):                                                     12,55                  41,79

Sosyal Yardım :                                                                                  35,15                  60,00

YemekYardımı(21gün):                                                          36,95                  56,70

İşsizlik Sigortası(%2):                                                             18,35                 30,79

Toplam:                                                                   1.215,30             1.885,75

Kesintiler         :

Sigorta İşçi Hissesi{%14):                                                      128,20             215,51

Sigorta İşveren Hissesi(%20,5)=                                             187,75             315,57

GelirVergisi(%15):                                                                  120,95             189,37

Damga Vergisi(binde6)=                                                                              7,25                  9,24

Sendika Aidatı:                                                                         26,50                46,03

İşsizlikSigortası(%l):                                                                   9,15                15,40

İşsizlik Sigortası(%2):                                                                18,35               30,79

Kesintiler Toplamı.:                                                                 498,15              821,91

ÖdenecekMiktar:                                                                      717,15          1.063,84

 

10  yıllık  daktilograf olan   bir  işçi  2003 Yılı için; 717,15.-YTL , 2007 Yılı için; 1.063,84-YTL  Maaş almaktadır.

 

II-İLAVE TEDİYE VE İKRAMİYELER

Devlet Memurları ilave tediye ve ikramiye almamaktadır.

 

İşçilerde;

Tarım   ve   Köyişleri   Bakanlığında   Sözleşmeli   işçilerde  Toplu   İş  Sözleşmesinin 34 üncü maddesine göre;

a) İşçilere her yıl 6772 sayılı Kanun hükümlerine göre 52 günlük ücretleri tutarında ilave tediye verilir.İlave Tediyenin ödemeleri Bakanlar Kurulunca tesbit edilen esaslar dahilinde yapılır.(Yılda 13’er yevmiyeden 4 taksitte verilir.)

Örnek : 10 yıllık Daktilograf işçininin ilave tediye hesaplaması

                                                                                         

                                                                                            2003                    2007

Yevmiyesi              :                                                              27.894.970.-                   46,03

Gün Sayısı       :                                                                         13                    

Toplam            :                                                          362.630.000.-             598,39

Gelir Vergisi       :                                                         54.390.000.-             89,76

Damga vergisi     :                                                          2.170.000.-             3,59

Kesintiler         :                                                            56.560.000.-             93,35

Ele Geçen Tutar :                                                          293.050.000.-             505,04

 

Yılda dört kez aldığında;

 

 

2003 yılı için 293.050.000X4=1.172.200.000.-TL , 2007 yılı için 505,04X4=2.020,16 YTL ilave tediye almaktadır.

 

b)Ayrıca işçilere 6772 sayılı Kanun gereğince verilmekte olan ilave tediye dışında yılda 60 günlük ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Bu ikramiye iki eşit taksitte ödenmek üzere her yıl temmuz ayında 30 günlük, kasım ayının ilk haftasında 30 günlük ücretleri tutarında ödenir.

                                                                                                    2003                             2007

 

Yevmiyesi           :                                                                  27.894.970.                                        46,03

Gün Sayısı       :                                                                            30.-                      

Toplam:                                                                        836.840.000.-          1.380,90

Gelir Vergisi       :                                                          125.520.000.-              207,13

Damga vergisi      :                                                            5.020.000.-                  8,29

Kesintiler         :                                                             135.540.000.-              215,42

EleGeçenTutar:                                                           706.300.000.-      1.165,48

Yılda iki kez aldığında

 

2003 yılı için706.300.000X2=1.412600.000.-TL, 2007 yılı için 1.165,48X2 = 2.330,96 YTL  ikramiye almaktadır.

 

 

III-    FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ:

 

A- Devlet Memurları için;

Devlet Memurları Kanununun   178 inci maddesinin " A) 99 ve 100 üncü maddeler hükümleri uyarınca tespit olunan günlük çalışma saatleri dışında;

a.) Salgın hastalık ve tabii afetler gibi olağanüstü hallerin olması (Bu hallerin devamı
süresince),

b) Fabrika, atelye, şantiye, işletme gibi yerlerde İş Kanununa tabi olarak işçi
çalıştıran kurumlarca hizmetin gereği olarak işçi ile birlikte çalışma saatleri ve
günü dışında çalışmanın zorunlu bulunması.

hallerine münhasır olmak üzere, yapılan fazla çalışmalar ücretle karşılanır. Yukarıda sayılan hallerde yaptırılacak fazla çalışmanın süresi ve saat başına ödenecek ücret Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir

A. (Değişik: 3/4/1998 - 4359/4 md.) Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti verilmeksizin çalıştırılabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabıyla izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok ongunluk kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir.

Fazla çalışmanın uygulama esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.

Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarına ödenecek fazla çalışma ücretleri ve diğer hususlar Başbakan tarafından onaylanacak bir talimatla tesbit edilir."Hükmüne göre

 

2002 ve 2007 yılı Bütçe Kanunlarında :

 

III-FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

A) Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti;

1.657Sayılı DevletMemurları Kanununun 178 inci maddesi uyarınca fazla çalışma karşılığında yapılacak ödeme, (Özel Kanunlarındaki hükümler uyarınca bütçe kanunlarıyla     belirlenmesi     gereken     fazla     mesai ücretleri için bu sırada tespit edilen saat ücreti esas alınır.)

 

Azami Saat Ücreti :                                         2002 yılı: 0,55 YTL           2007 yılı: 0,85 YTL

 

2- 657  sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele, anılan Kanunun 178 inci maddesinde yer alan kısıtlamalara bağlı olmaksızın ve fiilen yapılan fazla çalışma karşılığında;

a)Bakanlıklar özel kalem müdürlüklerinde çalışan personel ile makam şoförlerine ayda 90 saati,

         b) Her bir makam için aylık toplam 450 saati geçmemek üzere Kurul Başkanı (Bakanlıklar),Genel Müdür ve daha üst birim yöneticileri, Vali, General ve Amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet   Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki Daire Başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, Rektör, Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları ile birlikte çalışan personele makam onayına istinadenayda 90 saati,

 

          c)Bakanlıkların ve katma bütçeli genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarına ait   kadrolardagörev yapan şoförlere ise ayda 60 saati,

 

     geçmemek üzere makam onayına istinaden yapılacaködeme,

 

Azami Saat Ücreti :                                          2002 yılı :0,75 YTL,           2007 yılı 1,05 YTL

 

Her ne suretle olursa olsun, özel kanunlarına göre fazla çalışma ücreti alanlara, bu bende göre ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmez.

d)          Kredi ve Yurtlar Kurumu   Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlar ile
anılan Genel Müdürlük tarafından 16.08.2001 tarih ve 351 sayılı Kanun çerçevesinde Üniversitelere devredilen yurtların kadrolarında görev yapan personelden, gerçekleştirdikleri fazla mesai karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara, yıllık olarak Maliye Bakanlığmca tespit edilecek azami fazla mesai saatleri içinde kalınmak şartıyla ve her bir personel için ayda 90 saati aşmamak üzere yapılacak ödeme,

 

Azami Saat Ücreti :                                           2002 yılı: 0,70 YTL,          2007 yılı: 0,95 YTL

                                                                                                                       

e)Nüfusu en son resmi nüfus sayımına göre 250.000 ve daha yukan olan belediyelerde(Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyeleri dahil) Hesap İşleri Müdürlüğüne ait kadrolara atanmış olup; vergi, harç, katılma payları ile ilgili tarh, tahakkuk, tahsilat, tebliğ, takip, yoklama ve benzeri gelir işlerinde fiilen çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele (bu konulara ilişkin olarak bilgi işlem merkezlerinde çalışan memurlar ve sözleşmeli personel dahil, işçiler hariç); bu görevler nedeniyle fiilen yaptıkları fazla mesailer karşılığında   her   bir   saat   için   2,05 YTL geçmemek üzere belediye başkanlıklarınca belirlenecek esas, usul ve miktarlarda fazla mesaî ücreti ödenebilir.Ancak her bir personel için bu bende göre bir yılda ödenecek fazla mesai saat sayısı300 saati geçemez.

 

3.399   sayılı   Kanun     Hükmünde Kararnamenin   30/a maddesine   göre, sözkonusu Kanun     Hükmünde     Kararnamenin     3     üncü  maddesinin    (c)    bendi    uyarınca    çalıştırılan  sözleşmeli personele saat başına ödenecek fazla  çalışma ücreti bu bölümde belirlenen miktarları asmayacak şekilde unvanlar itibariyle  teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurulları tarafından tespit edilir.

                                                                                                           

Azami Saat Ücreti :                                          2002 yılı: 0,55 YTL,          2007 yılı: 0,85 YTL

 

4. Milli Eğitim Bakanlığı

a)  Bakanlığa bağlı her dereceli okullar ile kurumların atölye ve birimlerinde döner sermaye işleri üzerinde işin gereği olarak, olağan çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara (Şoförler ve yardımcı hizmetler sınıfı personeli hariç) öğretim günlerinde  günde 3 saati, milli ve dini bayram günleri haricindeki tatillerde günde 8 saati geçmemek kaydıyla okul ve kurum döner sermaye hasılatından, beher iş saati için ödenecek fazla çalışma ücretleri bu bölümde belirlenen azami tutarı geçmemek üzere okul ve kurum müdürlerince, personelin üretime katkıları ve işçilik payı gözönünde bulundurularak tespit edilir.

                                                                                                           

Azami Saat Ücreti :                                           2002 yılı; 2,25 YTL,          2007 yılı; 4,20 YTL

 

 b)Döner sermaye işlerinde görevli şoförlerle yardımcı hizmetler sınıfı personeline fiilen mesai saatleri dışında yaptıklan çalışmalar karşılığında ayda 90 saate kadar okul veya kurum döner sermaye hasılatından ödenmek üzere saat basına

                                                                                               

Azami Saat Ücreti :                                           2002 yılı; 0,55 YTL,         2007 yılı; 0,85 YTL

 

5.Yapılan denetim ve inceleme sonucunda, fiilen fazla mesai yapmayanlara yukarıda
yer alan hükümlere göre ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde, ilgililer hakkında gerekli kanuni takibat yapılmakla birlikte, ödenen fazla çalışmaücreti % 100 fazlası ile birlikte geri alınır. Bu tutarın, cezaya ilişkin bölümünün yarısı ödeme yapılan personelden,   diğer   yarısı   ise   mesai çizelgesini onaylayandan tahsil edilir.

 

B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti;

                                                                                                   Aylık Maktu Miktar (TL)

                                                                                                            2003                2007 

1. Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü;

Orman Muhafaza Memurlarına,                                              12,20                 19,00

2.Belediyeler ile bunlara bağlı müesseseler ve teşekküller;

Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren zabıta ye itfaiye hizmetlerinde çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç) ile 22.7.1981 tarih ve 2495 sayılı Kanuna göre görev yapan  "özel koruma ve güvenlik personeli"ne Bakanlar Kurulu Kararı aranmaksızın belediye meclisi kararı ile tespit edilen miktar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir.

 

"Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla mesai ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu;

 

                                                                                                2003                2007   

-10.000’e kadar olanlar için,                                                                          135,00

          - 10.001-50.000 arasında olanlar için,                                                           145,00

          - 50.001-100.000 arasında olanlar için,                                                         160,00

          - 100.001-250.000 arasında olanlar için,                                                        180,00

 

-250.000'e kadar olanlar için                                                  86,00

 

-250.001 ile 1.000.000 arasında olanlar için,                         154,50             215,00

-1.000.001'dan fazla olanlar ile büyükşehir belediyeleri için 172,00 (2007 yılı için 250,00 YTL ),

- Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir sınırlan içerisindekiler için 232,00 (2007 yılı için 335,00 YTL) geçemez.

Büyükşehir sınırlan içerisindeki ilçe belediyeleri, içinde bulunduktan büyükşehir nüfusuna tabidir."

 

          5. Aylık maktu fazla çalışma ücreti alanlara her ne ad altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme yapılmaz.

    

          6.1, 2 ve 3 üncü sıraya göre ödenecek maktu fazla çalışma ücretleri; bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni, görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma, yaralanma ve sakatlanma,  yurt içinde  yapılacak hizmet  içi  eğitime  katılma  ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında, sürekli görevle atamalardaki mehil süreleri içerisinde,

 

4 üncü sıraya göre ödenecek fazla çalışma ücretleri de görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma, yaralanma ve sakatlanma hallerinde, tedavileri süresince, dahi ödemeye devam olunur.

 

Diğer hallerde ise maktu fazla çalışma ücretleri fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ödenir." denilmektedir.

 

 2002 yılı Bütçe kanununda  görüleceği üzere saat başı fazla çalışma ücreti 550.000 TL ile 750.000 TL arasında değişmektedir. İstisna olarak Milli Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerinde 2.250.000.TL.dir. Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı aylık maktu miktarı geçmemek üzere 7.350.000.TL ile 12.200.000TL fazla mesai ücreti ödenmektedir

 

2007 yılı Bütçe kanununda da görüleceği üzere saat başı fazla çalışma ücreti 0,85 YTL ile 1,05 YTL arasında değişmektedir. İstisna olarak Milli Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerinde 4,20 YTL’dir. Orman Bakanlığı maktu miktarı geçmemek üzere 19,00 YTL fazla mesai ücreti ödenmektedir.

 

  1.   İşçilerde ise:

1475 sayılı Kanununun 35 inci maddesinin c fıkrasına göre "Her bir fazla saat çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir."Denmek suretiyle asgari ücreti bir işçinin en az fazla mesai ücreti;

                                                2003 YILI                                          2007 YILI

Aylık asgari ücret       :           306,00                                                562,50

Günlük asgari ücret    :           306,00/30=10,20                                562,50/30=18,75

Asgari Saat Ücreti      :           10,20/7,5=1,36                                   18,75/7,5=2,50

Fazla çalışma saat ücreti:        1,36+(1,36X%50)=2,04                     2,50+(2,50X%50)= 3,75

Fazla mesai ücreti almaktadır.

 

 Eğer Bu işçi Sendikalı İse sözleşmeye göre fazla mesai ücretini % 75 fazlası ile alacaktır.

                                                2003 YILI                                          2007 YILI

Aylık asgari ücret       :           306,00                                                562,50

Günlük asgari ücret    :           306,00/30=10,20                                562,50/30=18,75

Asgari Saat Ücreti      :           10,20/7,5=1,36                                   18,75/7,5=2,50

Fazla çalışma saat ücreti:        1,36+(1,36X%75)=2,38                     2,50+(2,50X%75)=4,38

 

Fazla mesai ücreti almaktadır.

 

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nda sendikalı bir daktilografın 1(bir) yıl hizmeti

olduğunu varsayalım. 2003 yılında 1 (Bir) yıllık daktilografın günlük yevmiyesi 28.325.383, 2007 yılında 1 (Bir) yıllık daktilografın günlük yevmiyesi 44,41.-YTL.dir.

 

                                               2003                                                   2007

Günlük ücret              :           28.325.383 TL                                               44,41 YTL

Saat ücreti                  :           28.325.383/7,5=3.776.717                 44,41/7,5=5,92

Fazla çalışma saat ücreti:        3.776.717+(3.776.717X%75)                        5,92+(5,92X%75)=10,36                                           =6.609.250

 

Eğer Hizmeti 25 yıl olsaydı aynı işçi daktilograf;

                                               2003                                                   2007

Günlük ücret              :           30.931.415 TL                                               47,88 YTL

Saat ücreti                  :           30.931.415/7,5=4.124.188                 47,88/7,5=6,38

Fazla çalışma saat ücreti:        4.124.188+(4.124.188X%75)                        6,38+(6,38X%75)=11,17                                           =7.217.300

 

Fazla mesai ücreti alacaktı.

 

 Devlet Memurları 2003 yılı fazla çalışmalarda saat ücreti olarak 550.000 TL ile 750.000 TL almakta iken bir işçi enaz 2.040.000TL(Asgari ücretle çalışan) 25 yıl hizmeti bulunan bir işçi daktilograf 7.217.300.TL almaktadır.Alınanları oranlarsak bir işçi devlet memurunun 3,7 ila 13,12 katı arasında fazla mesai ücreti almaktadır

 

2007 yılı  fazla çalışmalarında ise saat ücreti olarak 0,85 YTL ile 1,05 YTL almakta iken bir işçi en az 3,75 YTL (Asgari ücretle çalışan) 25 yıl hizmeti bulunan bir işçi daktilograf 11,17 YTL almaktadır.Alınanları oranlarsak bir işçi devlet memurunun 3,57 ila 13,14 katı arasında fazla mesai ücreti almaktadır.

 

"Madde 45 - İşçinin tatil günü ücreti çalıştığı günlere göre bir güne düşen yevmiyesidir.

Parça başına, akort, götürü veya yüzde usulü ile çalışan işçilerin tatil yevmiyesi, bir ödeme sûresinde kazandığı ücretin aynı süre içinde çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır.

(Değişik: 29/7/1983-2869/8 md.) Saat ücreti ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti saat ücretinin 7,5 katıdır."

 

IV-DOĞUM YARDIMI:

Devlet Memurları;

2003 yılı için; Devlet Memurları Kanununun 207 inci maddesinde"Devlet memurlarından çocuğu dünyaya gelenlere 75 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktarda doğum yardımı ödeneği verilir."denilmektedir.

Bu kanun maddesi hükmüne göre bir devlet memuru Doğum Yardımı olarak 01.01.2003 tarihi itibariyle;

75X34.300=2.572.500.-TL doğum yardımı almaktadır.

 

2007 yılı için; Devlet Memurları Kanununun 207 inci maddesinde"Devlet memurlarından çocuğu dünyaya gelenlere 2500 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktarda doğum yardımı ödeneği verilir."denilmektedir.

Bu kanun maddesi hükmüne göre bir devlet memuru Doğum Yardımı olarak 01.01.2007 tarihi itibariyle;

2500X0,046985=117,46.-YTL doğum yardımı almaktadır.

 

İşçilerde ise;

 

2003 Yılı İçin;

Tanm ve Köyişleri Bakanlığında Sözleşmeli İşçilerde Toplu İş Sözleşmesinin 38 inci maddesine göre "İşçilere yeni doğan her çocuğu için, resmi tabip veya hükümet tabipliğinden tasdikli ebe raporuna veya nüfus cüzdanının tasdikli örneğine istinaden doğumun bu toplu iş sözleşmesinin birinci altı ayında gerçekleşmesi halinde 11.500.000.-TL,ikinci altı ayında gerçekleşmesi halinde 13.225.000-TL olmak ve bir defaya mahsus olmak üzere doğum yardımı işverence yapılır.Bu ödeme TİS'in üçüncü veya dördüncü altı aylarında ödendiği dönemin ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak ödenecektir," denmektedir.

İşçiler 01.07.2002 tarihi itibariyle ; 17.696.161 TL,31.12.2002 tarihi itibariyle 18.740.000 TL DOĞUM YARDIMI almaktadır

 

2007 Yılı İçin;

Tarım ve Köyişleri Bakanlığında Sözleşmeli İşçilerde Toplu İş Sözleşmesinin 38 inci maddesine göre "İşçilere yeni doğan her çocuğu için, resmi tabip veya hükümet tabipliğinden tasdikli ebe raporuna veya nüfus cüzdanının tasdikli örneğine istinaden doğumun bu toplu iş sözleşmesinin birinci altı ayında gerçekleşmesi halinde 19.68 YTL,ikinci altı ayında gerçekleşmesi halinde 21.48 YTL olmak ve bir defaya mahsus olmak üzere doğum yardımı işverence yapılır.Bu ödeme TİS'in üçüncü veya dördüncü altı aylarında ödendiği dönemin ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak ödenecektir," denmektedir.

 

İşçiler 01.07.2006 tarihi itibariyle ; 23.63 YTL, 01.01.2007tarihi itibariyle 25,13.- YTL DOĞUM YARDIMI almaktadır.

 

 

 

 

V-ÖLÜM YARDIMI:

Devlet Memurları;

Devlet Memurları Kanununu 208 inci maddesinde "Devlet memurlarından: memur olmayan eşi ile aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere enyüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarında, memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye,eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında, Ölüm yardımı ödeneği verilir.

Devlet   Memurunun   aldığı   ölüm   yardımı   01.01.2003   tarihi itibariyle

a)Memur vefat ettiğinde ailesinin aldığı ölüm yardımı

9500X34300X2=651.700.000.-TL

b)Eşi ve Aile Yardımına Müstehak Çocuğu vefat ettiğinde

9500X34300=325.850.000.-TL almaktadır.

Devlet   Memurunun   aldığı   ölüm   yardımı   01.01.2007   tarihi itibariyle

a)Memur vefat ettiğinde ailesinin aldığı ölüm yardımı

0,046985X9500X2=892,72 YTL

b)Eşi ve Aile Yardımına Müstehak Çocuğu vefat ettiğinde

0,046985X9500=446,36.-YTLalmaktadır.

 

İşçiler de;

2003 yılı için ;

Tarım ve Köyişleri Bakanlığında Sözleşmeli işçilerde Toplu İş Sözleşmesinin 39 ve 40ıncı maddesine göre 31.12.2002 tarihi itibariyle işçi vefat ettiğinde 93.701.172.-TL ölüm yardımı 149.921.875.-TL ölüm ve sakatlık tazminatı olmak üzere toplam 243.623.047.-TL almaktadır.

Ana, baba, eş ve çocuklar vefat ettiğinde ise 56.220.703.- TL ödenmekteydi.

 

2007 yılı için ;

Tarım ve Köyişleri Bakanlığında Sözleşmeli işçilerde Toplu İş Sözleşmesinin 1.Dönem 98.38 YTL, II.Dönem 107,24   39 ve 40ıncı maddesine göre 31.12.2006 tarihi itibariyle işçi vefat ettiğinde 125,49 YTL ölüm yardımı 200,79 YTL ölüm ve sakatlık tazminatı( 171.59 YTL) olmak üzere toplam 326,28-YTL almaktadır.

Ana, baba, eş ve çocuklar vefat ettiğinde ise 75,29.- YTL ödenmektedir.

 

VI-EVLENME YARDIMI    :

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet Memurlarına evlenme yardımı verilmemektedir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığında Sözleşmeli işçilerde 2002 yılı Toplu îş Sözleşmesinin 41inci  maddesine göre ; "İşverence daimi  işçilere  bu sözleşmenin birinci, altı ayında evlenmeleri 23.000.000.-TL,ikinci altıayında evlenmeleri, halinde'26.450.000-TL. evlenme yardımı yapılır.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığında Sözleşmeli işçilerde 2006 yılı Toplu îş Sözleşmesinin 41inci  maddesine göre ; "İşverence daimi  işçilere  bu sözleşmenin birinci, altı ayında evlenmeleri 39,35.-TL,ikinci altıayında evlenmeleri, halinde 42,90YTL. evlenme yardımı yapılır.

Evlenme olayı TİS'in ikinci yılının  üçüncü veya dördüncü altı aylarında
gerçekleşmişse bu yardım ödendiği dönemin ücret zammı oranında ve
ücretinzamlandığı         tarih     itibariyle          artırılarak ödenecektir." denmektedir.  2002 yılındaki sözleşmeye göre 01.07.2002 - 31.12.2002 tarihleri arasında 35.392.322.-TL 31.12.2002 tarihi itibariyle ise 37.840.469.-TL Evlenme Yardımı Verilmektedir.       -

2006 yılındaki sözleşmeye göre 01.07.2006 - 31.12.2007 tarihleri arasında 47,19-YTL 31.12.2002 tarihi itibariyle ise 50,20.-YTL Evlenme Yardımı Verilmektedir.        -

Evlenen işçilerin her ikisininde aynı işyerinde çalışmaları halinde bu yardım ikisine de ayrı ayrı ödenir.

 

VII-YEMEK YARDIMI           :

Memurlarda ;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212 inci maddesinde Yiyecek Yardımını  "Devlet memurlarının hangi hallerde yiyecek yardımından ne şekilde faydalanacakları ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esaslar Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelik ile tesbit olunur, "denilmekte,

Devlet Memurları Yiyecek Yardım Yönetmeliğinde;

 

"Yardım Şekli

Madde 3 -Yiyecek yardımı yemek verme şeklinde yapılır. Bu yardım karşılığında nakten bir ödemede bulunulmaz.

Yiyecek yardımı haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayan yerlerde öğle yemeği olarak verilir. Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan memurlara, görevlerinin diğer yemek saatlerinde de devam etmesi şartıyla üç öğüne kadar yemek verilebilir.

 

Yemek Servisi Giderleri

Madde 4 - Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin yarısını aşmamak üzere, bu Yönetmelik kapsamına dahil memur kadrosu adedine göre kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanır.

Ödenek dağıtımı yemek servisi kurulacak kurumdaki memur sayısı dikkate alınmak suretiyle yapılır.

Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınır. 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun'a göre tayin bedeli verilen personel ile sözleşmeli olarak çalıştırılanların, bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımı yapılan yemek servislerinde yemek yemeleri halinde, yemek bedelinin tamamı kendilerinden alınır."

2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun'a göre;

Madde 1 -(Değişik: 23/2/1995 - 4079/2 md.) Barışta ve savaşta Milli Savunma Bakanlığı bütçesine bağlı fiili kadrolarda bulunan subay, askeri memur, astsubay, uzman çavuş, sivil memur ve yardımcı hizmetler personeline, Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kıt'a ve kurumlarında görevli Maliye Bakanlığına bağlı muhasebeler teşkilatındaki memur ve yardımcı hizmetler personeline; Jandarma Genel Komutanlığı fiili kadrolarında görevli subay,askeri memur, astsubay, uzman jandarma çavuş, sivil memur ve yardımcı hizmetler personeli ile Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşlarında görevli Maliye Bakanlığına bağlı muhasebeler teşkilatındaki memur ve yardımcı hizmetler Personeline; Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında görevli her sınıf personele;Milli İstihbarat Teşkilatında görevli sivil memurlara; Gümrük Muhafaza merkez ve iller kuruluşundaki muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarına dahil memurlara ve muhafaza teşkilatında görevli gemi adamlarına, Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü hizmetlerinde çalışan orman muhafaza memurlarıyla bunlara refakat eden şoförlerine ayda günlük er tayın istihkakının bir aylık tutarı tayın bedeli olarak verilir.

 

Nakit olarak ödenen tayın bedeli istihkakı yukarıda sayılanlara tamamen ve kısmen er istihkakındaki ölçüler içerisinde tayın halinde verilebilir.

 

Tayın bedelinin aylık tutarı o yılın Bütçe Kanununda gösterilen miktarı aşmamak üzere,Ankara mahalli rayici üzerinden Milli Savunma, İçişleri ve Maliye ve Orman Bakanlıklarınca müştereken saptanır.

 

Madde 2 -Er tayın istihkakının aynen verilmesi halinde verilecek olan erzakın nevi ve miktarı Yem ve Tayınat Kanunu esaslarına uygun olarak ilgili Bakanlıklarca belirlenir.

 

Madde 1 - (Değişik: 23/2/1995 - 4079/2 md.) Barışta ve savaşta Milli Savunma Bakanlığı bütçesine bağlı fiili kadrolarda bulunan subay, askeri memur, astsubay, uzman çavuş, sivil memur ve yardımcı hizmetler personeline, Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kıt'a ve kurumlarında görevli Maliye Bakanlığına bağlı muhasebeler teşkilatındaki memur ve yardımcı hizmetler personeline; Jandarma Genel Komutanlığı fiili kadrolarında görevli subay,askeri memur, astsubay, uzman jandarma çavuş, sivil memur ve yardımcı hizmetler personeli ile Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşlarında görevli Maliye Bakanlığına bağlı muhasebeler teşkilatındaki memur ve yardımcı hizmetler Personeline; Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında görevli her sınıf personele;Milli İstihbarat Teşkilatında görevli sivil memurlara; Gümrük Muhafaza merkez ve İller kuruluşundaki muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarına dahil memurlara ve muhafaza teşkilatında görevli gemi adamlarına, Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü hizmetlerinde çalışan orman muhafaza memurlarıyla bunlara refakat eden şoförlerine ayda günlük er tayın istihkakının bir aylık tutarı tayin bedeli olarak verilir.

...

 

Tayın bedelinin aylık tutarı o yılın Bütçe Kanununda gösterilen miktarı aşmamak üzere,Ankara mahalli rayici üzerinden Milli Savunma, İçişleri ve Maliye ve Orman Bakanlıklarınca müştereken saptanır."

 

2007 mali yılı bütçe kanununda İse;

 

 VII. TAYİN BEDELİ

 

2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayin Bedeli Verilmesi Hakkında Kanunun l inci maddesinin  üçüncü fıkrası uyarınca ödenecek aylık tayin bedeli, günlük er istihkakının bir aylık tutarı esas  alınarak hesaplanır. Ancak bu şekilde ödenecek tayın bedelinin aylık tutarı (2.100) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak miktarı geçemez." Denilmektedir.

 

Buna  göre  2155 sayılı  Kanuna göre  01.07.2002 tarihinden
itibaren            tayin    bedeli    alan      personele           aylık

 

2100X34300=72.030.000.-TL TAYIN BEDELİ ÖDENMEKTEDİR.

 

Buna  göre  2155 sayılı  Kanuna göre  01.01.2007 tarihinden
itibaren            tayin    bedeli    alan      personele           aylık;

 

2100X0,046985=98,67 -YTL TAYIN BEDELİ ÖDENMEKTEDİR.

Ancak 2155 sayılı Kanuna tabi olmayan personele Devlet Memurları Yiyecek Yönetmeliğinin 5 inci maddesine göre "Yemek servisi, yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması ve yemekhane için elverişli yer bulunması şartıyla atamaya yetkili amirin onayı ile kurulabilir." denilmek suretiyle personel ile birlikte yemekhane için elverişli bulunması ve atamaya yetkili amir tarafından onaylanmak şartıyla yemek servisi hizmeti verilebileceği belirtilmektedir. Yemek verilmeyen memurlara da herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.

 

İşçilerde ise;

     Tarım  ve  Köyişleri   Bakanlığında  Sözleşmeli  işçilerde Toplu  İş Sözleşmesinin 42 inci maddesine göre ;

 

"1-Yemek verilen işyerlerinde çalışılan her gün için 2000 kalorili üç kap yemek uygulamasına devam edilecektir.

2-Yemek verilmeyen işyerlerinde imkanlar ölçüsünde yemek verilmesine gayret edilecek ancak, yemek verilemediği takdirde çalışılan her gün için;

2002 yılı toplu iş sözleşmesininbirinci alltı ayında1.143.445.-TL,ikinci altı ayında 1.314.962-TL/gün olarak yemek yardımı yapılacaktır.

2006 yılı toplu iş sözleşmesininbirinci alltı ayında1.97 YTL,ikinci altı ayında 2,13 YTL/gün olarak yemek yardımı yapılacaktır.

Bu yemek yardımı TİS'in üçüncü veya dördüncü altı aylarında ödendiği dönemin ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak ödenecektir."denmektedir.

 

01.07.2002 tarihi itibariyle ;

 

günlük 1.759.529.-TL aylık 1.759.259.-X22=38.703.698.-TL
_   31.12.2002 tarihi itibarîyle ise;

günlük 1.863.341.TL aylık 1863.341X22=40.993.502.-TL

 

 

01.07.2006 tarihi itibariyle ;

 

günlük 2,34-YTL aylık 2,34X22=51,48-YTL
_   01.01.2007 tarihi itibarîyle ise;

günlük 2,70 YTL aylık 2,70X22=59.40-YTL

 

yemek ücreti ödenmektedir.

 

VIII-SOSYAL YARDIM         :

 

Devlet Memurları;

657 sayılı  Devlet Memurları  Kanunun  202 inci maddesinde sosyal yardim olarak"Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.

(Değişik: 27/6/1989 - KHK - 375/10 md.)Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 2003 yılında 700, 2007 yılında 1500, çocuklarından herbiri için de 2003 yılında 50, 2007 yılında  6 yaş altı 500, üzeri 250 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Ancak ikiden fazla çocuk için aile yardımı ödeneği verilmez. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 5 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Devlet  Memurlarının aldığı Sosyal Yardım;

2003 yılı için;

Eş için                                                             1000X34300=34.300.000

Çocuklar için (iki çocuk için)            2X100X34300= 6.860.000

olmak üzere toplam 41.160.000.-TL almaktadır.

 

2007 yılı için;
Eş için                                                             1500x0,046985=70,48

                         6 yaş altı

Çocuklar için (iki çocuk için             2X500x0,046985=46,99

olmak üzere toplam 137.47.-YTL almaktadır.

 İşçiler;

Tarım  ve  Köyişleri  Bakanlığında  Sözleşmeli  işçilerde;

2002 yılıToplu  iş Sözleşmesinin 43 üncü maddesine göre "İşveren işçilere her ay olmak üzere sözleşmenin birinci altı ayında ödenmesi halinde 22.865.910.-TL,ikinci altı ayında ödenmesi halinde 26.295.797-TL sosyal yardım öder.

 2006 yılı Toplu  iş Sözleşmesinin 43 üncü maddesine göre "İşveren işçilere her ay olmak üzere sözleşmenin birinci altı ayında ödenmesi halinde 40,00-YTL,ikinci altı ayında ödenmesi halinde 45,00 YTL sosyal yardım öder.

Bu ödeme TİS'in üçüncü veya dördüncü altı aylarında ödendiği dönemin ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak ödenecektir."denmektedir.

İşçiler 01.07.2002 tarihi itibariyle   35.186.986.-TL31.12.2002 tarihi itibariyle 37.261.959.-TL sosyal yardım almaktadır.

İşçiler 01.07.2006 tarihi itibariyle   49,50-YTL 01.01.2007 tarihi itibariyle 52,66 YTL sosyal yardım almaktadır.

 

IX-GİYİM YARDIMI

 

Memurlarda;

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 211inci maddesinde;" Devlet Memurlarından hangilerinin ne şekilde giyecek yardımından faydalanacakları Maliye Bakanlığı  ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelik ile tesbit olunur. "

denilmek suretiyle Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine atıf yapmıştır.

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde bu Yönetmelik hükümlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel ile bu Kanunun ek geçici 21 inci maddesinde belirtilen personel ve diğer kanunlarda giyecek yardımı konusunda 657 sayılı Kanuna göre işlem yapılacağına ilişkin hüküm bulunan personel hakkında uygulanacağı,

 

Aynı yönetmeliğin 3 üncü maddesinde Giyecek Yardımından Yararlanacak Olanların 2 nci maddede belirtilen personelden giyecek eşyası verilecek olanlar, kadro unvanları ve hizmet sınıfları itibariyle ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterildiğini bu cetvellerde yer almayanlar her ne suretle olursa olsun bu yardımdan yararlandırılmayacağını, giyecek yardımından yararlanılacak bir göreve aday memur olarak atananlar, bu yardımdan memurlar gibi yararlanacağını,

 

4üncü maddesinde ise" giyecek yardımı kurum tarafından temin edilir ve ayni olarak verilir. Bu yardım karşılığında çek, kupon veya benzeri kağıtlar verilemez ve nakdi bir ödemede bulunulamaz. Ayrıca, bu yardım İçin memura fatura karşılığı bir ödeme yapılamaz."denilmiştir. Diğer Memurlara ise herhangi bir giyim yardımı yapılmamaktadır.

 

İşçilerde İse (Nakdi Giyim Yardımı);

Tarım ve Köyişleri Bakanlığında Sözleşmeli İşçilerde;

2002 yılıToplu İş Sözleşmesinin 44 üncü maddesinin a fıkrasında  İşveren, daimi işçilere İşçiSağlığı ve İş Güvenliği hükümleri gereğince verilecek araç.gereç ve malzemeler dışında sosyal yardım olarak her tam hizmet yılı karşılığı yılda bir defa olmak üzere sözleşmenin birinci altı ayında ödenmesi halinde 23.000.000.-TL.ikinci altı ayında ödenmesi halinde 26.450.000.-TL giyim yardımı yapar

2006 yılıToplu İş Sözleşmesinin 44 üncü maddesinin a fıkrasında  İşveren, daimi işçilere İşçiSağlığı ve İş Güvenliği hükümleri gereğince verilecek araç.gereç ve malzemeler dışında sosyal yardım olarak her tam hizmet yılı karşılığı yılda bir defa olmak üzere sözleşmenin birinci altı ayında ödenmesi halinde 39,35 -YTL.ikinci altı ayında ödenmesi halinde 42,90 YTL giyim yardımı yapar.

Bu Yardım TİS ikinci yılında ve bir kez ödenmek kaydıyle üçüncü veya dördüncü altı aylarında ödendiği dönemin ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak ödenecektir."denmektedir.

 

Bu miktar 01.07.2002 tarihi itibariyle 35.392.322.-TL 31.12.2002 tarihi itibariyle 37.480.969.-TL'dir.

 

Bu miktar 01.07.2006 tarihi itibariyle 39,35-YTL 31.12.2002 tarihi itibariyle 42,90 YTL'dir.

 

SORUNLAR VE COZÜM ARAYIŞLARI

 

SORUN-l –ÜCRETLER

 

Dört yıllık yüksekokul mezunu 2 çocuklu 10 yıl hizmeti olan daktilograf olarak görev yapan bir devlet memurunun; 2003 yılında  net eline 448,20.-YTL , 2007 yılında 778,63 YTL geçerken aynı işi yapan Tarım ve Köyişleri Bakanlığında Sendikalı olarak çalışan işçi kadrosunda görev yapan bir daktilograf 2003 yılında 717,15.-YTL, 2007 yılında 1,063,84 YTL net maaş almaktadır.İşçinin aldığı maaş memurun aldığı maaşın 2003 yılında 1,60 katı 2007 yılında ise bu fark 1.365 katıdır.İşçinin aldığı doğum ve ölüm yardımı, ölüm ve sakatlık tazminatı, evlenme, yemek, sosyal yardım ve giyim yardımı hariç ilave tediye ve ikramiyeleri net maaşa eklediğimizde yıllık işçinin eline geçen net miktar;

 

2003 Yılı için;

 

Yıllık ele geçen maaş:.                           717.150.000.-X12=8.605.800.000.-TL.

 

Yıllık ele geçen ilave tediye                         324.100.000X4=1.296.400.000.TL

 

Yıllık ele geçen ikramiye :                           748.000.000X2=1.496.400,000.-TL

 

Yılda bir daktilograf işçinin eline geçen ilave tediye ikramiye ve maaş dahil net   11.398.600.000- TL.dir.

 

2007 Yılı için;

 

Yıllık ele geçen maaş:.                           1.063,84 X12 =12.766,08 YTL

 

Yıllık ele geçen ilave tediye                         505,04X4=2,020,16 YTL

 

Yıllık ele geçen ikramiye :                           1,065,48X2=2,330,96 YTL

 

Yılda bir daktilograf işçinin eline geçen ilave tediye ikramiye ve maaş dahil net   17.117,20 YTL.dir.

 

2003 yılı için;bir memurun eline geçen net yıllık miktar ise;

 

Yıllık ele geçen net maaşı:448.200.000.X12=5.378.400.000.TL. dir

 

İşçinin aldığını memurun aldığına oranladığımızda aynı işi yapan bir işçi memurun bir yılda 2,11 katını, ücret olarak ise 6.020.200.000.-TL fazla almaktadır.

 

2007 yılı için; bir memurun eline geçen net yıllık miktar ise;

 

Yıllık ele geçen net maaşı:778,63X 12= 9,343,56 YTLdir

 

İşçinin aldığını memurun aldığına oranladığımızda aynı işi yapan bir işçi memurun bir yılda 1,83 katını, ücret olarak ise 7,773,64 YTL fazla almaktadır.

 

1- ÜCRETLER

 

Devlet Memurlarının aldığı maaşlar acilen benzer görev yapan işçiler düzeyine çekilmeli devlet memurlarının maaş hesabında kullanılan gösterge, ekgösterge, taban aylık, özel hizmet tazminatları ve verilen diğer tazminatlar işçilerde olduğu gibi yevmiye(gündelik) üzerinden ve unvanlara göre verilmelidir.Maaş hesaplaması uzmanlık isteyen bir iş haline geldiğinden basitleştirilmeli ve emekli sandığı kesenekleri brüt tutar üzerinden hesaplanmalı, acilen memur ve işçilere yoksulluk sınırı altında maaş verilmemesi cihetine gidilmelidir.

(hatta emekli sandığt,ssk ve bağ-kur birleştirelerek bütün sosyal
güvenlik kuruluşları tek çatı altında toplanarak sağlık ve emeklilik
işlemleri buradan yürütülmelidir.Çünkü devlet memurları Emekli sandığı
işlemlerini yaptırabilmek için Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü veya
Bölge Müdürlüklerine gitmek zorunda kalmaktadırlar.Oysa SSK ve
Bağ-Kur  Genel   Müdürlüklerinin      her     ilde      müdürlükleri bulunmaktadır.Ayrıca işçilerin iş güvenliği yasası gereğince çalışma ortamları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca denetlenmektedir.Oysa memurların çalışma ortamlarını denetleyen herhangi bir kuruluş bulunmamaktadır.)

 

Bu nedenle devlet memurlarının maaşları iyileştirilmesi gereken miktar, önce işçiler düzeyine çekmek daha sonra işçilere ve devlet memurlara en az yoksulluk sınırında ücret verilmesi olmalıdır. Daha sonraki yıllarda verilecek olan iyileştirmeler yıl sonunda verilmeli, tefe, tüfe veya VUK'na göre tesbit edilen yeniden değerleme oranına refah payı eklenerek zam verilmeli ayrıca bir yıllık enflasyon farkı ödenmelidir.

 

SORUN -2- İLAVE TEDİYE VE İKRAMİYELER

Bilindiği üzere Devlet Memurları İlave Tediye ve ikramiye almamaktadırlar.İşçiler ise bir yılda 52 günlük yevmiye üzerinden ilave tediye,60 günlük yevmiye üzerinden ikramiye almaktadırlar.Tarım ve Köy İşleri Bakanlığında çalışan 10 yıllık daktilograf işçinin eline

 

 2003 YILI;

 

Yıllık ele geçen ilave tediye                         324.100.000X4=1.296.400.000.TL

 

Yıllık ele geçen ikramiye :                           748.000.000X2=1.496.400,000.-TL

 

Yıllık ilave tediye ve ikramiye toplamı:           2.792.400.000.-TL

 

 

2007 YILI;

 

Yıllık ele geçen ilave tediye:    505,04X4       =2.020,16YTL

 

Yıllık ele geçen ikramiye :        1,165,48X2   =2,330,96 YTL

 

Yıllık ilave tediye ve ikramiye toplamı:           4,351,12 YTL

 

 

  Bir memurun eline geçen net yıllık maaş miktar ise;

 

2003 yılında Memurun Yıllık ele geçen net maaşı       : 448.200.000 x12   = 5.378.400.000.-TL.dir.

2007 yılında Memurun Yıllık ele geçen net maaşı       : 778,63 x12   = 9,343,56 YTL.dir.

 

2003 yılında bir yılda bir işçinin eline geçen ilave tediye ve ikramiye bir memurun eline geçen miktarın 0,519’dur. 2007 yılında bir yılda bir işçinin eline geçen ilave tediye ve ikramiye bir memurun eline geçen miktarın 0,46’sıdır.

 

ÇÖZÜM – 2 – İLAVE TEDİYELER

 

  Devlet Memurlarına da ilave tediye ve ikramiye verilmesi gündelik ( yevmiye) verilmesi ile mümkün olabilir

                                                                     2003                   2007

Aylık            :                                            22.100.-                42,06

Taban Ayık  :                                              329.250.-              598,12

Kıdem aylığı:                                                 6,850.-                  9,40

Yan Ödeme   :                                                 5.400.-               14,90

Özel Hizmet Tazminat                                 156.400.-              214,25

Toplam         :                                              520.000.-              878,73

 

İlave Tediye Hesaplaması

2003 yılı; 520.000 TL./30 gün= 17.300.000.-TL

2007 yılı; 878,73 YTL./30 gün= 29,28.-YTL

 

Devlet Memurlarına günümüz şartlarına göre hesapladığımız gündelik ile ancak;

                                                                    2003                     2007

Yevmiyesi     :                                              173000.-               29,28

Gün Sayısı    :                                                     13                       13

Toplam         :                                              224.900.-              380,64

Gelir Vergisi:                                              33.700.-                  57,10

Damga Vergisi:                                              1.300.-                     2,28

Kesintiler     :                                              35.000._                 59,38

Ele Geçen Tutar                                          189.900.- TL.                 321,26

İlave tediye verebiliriz.

 Bu ise 2003 yılında 189.900.-TLX4    = 759.600.000.-TL.

Bu ise 2007 yılında 321,26X4    = 1,285,04 YTL.

 

İlave tediye yapacaktır.

 

İkramiye Hesaplaması    

                                                                                              2003                            2007

Yevmiyesi     :                                              173000.-               29,28

Gün Sayısı    :                                                     30                       30

Toplam         :                                              519.000.-              878,40

Gelir Vergisi:                                              77.850.-                131,76

Damga Vergisi:                                              3,100.-                    5,27

Kesintiler     :                                              80,950.-                137,03

Ele Geçen Tutar                                      438.050.TL..              741,37

İkramiye verebiliriz.

 

Bu ise 2003 yılında 438.050X4 =1.752.200.000.-TL. ikramiye yapacaktır.

Bu ise 2007 yılında 741,37X4 =2,965,48 YTL. ikramiye yapacaktır

 

Memurun 2003 yılında alabileceği ikramiye ve ilave tediye miktarı 2.511.800.000.-TL.dir. Aynı görevi yapan bir işçinin aldığı yıllık ilave tediye ve ikramiye toplamı 2.792.400.000.-TL.dir. Memurun 2007 yılına göre alabileceği ikramiye ve ilave tediye miktarı 4,250,52 YTL.dir. Aynı görevi yapan bir işçinin aldığı yıllık ilave tediye ve ikramiye toplamı 4,351,12 YTL.dir. Ancak; yeni bir düzenleme yapılana kadar en azından memurlar nefes alma imkanı bulacaklardır.

 

S0RUN-3-FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ

 

2003 yılında Devlet Memurları fazla çalışmalarda saat ücreti olarak 550.000 TL ile 750.000 TL almakta iken bir işçi enaz 2.040.000TL(Asgari ücretle çalışan) 25 yıl hizmeti bulunan bir İşçi daktilograf 7.217.300.-TL almaktadır.Alınanlan oranlarsak bir işçi devlet memurunun 2,72 ila 13,12 katı arasında fazla mesai ücreti almaktadır.

2007 yılında ise Devlet Memurları fazla çalışmalarda saat ücreti olarak 0,85 YTL ile 1,05 YTL almakta iken bir işçi enaz 3,75 (Asgari ücretle çalışan) 25 yıl hizmeti bulunan bir İşçi daktilograf 11,17-YTL almaktadır.Alınanlan oranlarsak bir işçi devlet memurunun 3,57ila 13,14 katı arasında fazla mesai ücreti almaktadır.

 

ÇÖZÜM-3- FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ

 

Fazla Mesai ücretlerinde gösterge, ekgösterge, taban aylık, özel hizmet tazminatları ve verilen diğer tazminatlar işçilerde olduğu gibi yevmiye(gündelik)üzerinden hesaplanarak saat ücretinden verilmelidir.

                                                                         2003 yılı                      2007 yılı

Aylık                 :                                              22.100.-                42,06 YTL

TabanAyhk       :                                              329.250.-                    598,12 YTL

Kıdem aylığı      :                                             6.850.-                  9,40 YTL

Yan Ödeme        :                                            5.400.-                  14,90 YTL

Özel Hizmet Tazminatı:                                   156.400.-                    214,25 YTL

Toplam  :                                                          520.000.-              878,73 YTL

 

Toplam /30 gün                                   17.300.000.-                   29,28 YTL

2003 yılı;17.300.000 / 7, 5 saat = 2.300.000.- TL  alacaktır ki bu miktar ancak asgari ücretle çalışan sigortasız bir işçi kadardır

2007 yılı;29,28 / 7, 5 saat = 3,90 YTL  alacaktır ki bu miktar ancak asgari ücretle çalışan sigortasız bir işçi kadardır.

 

Bu nedenle devlet memurlarının işe teşvik açısından maddi tatmin de çok önemlidir. Eğer Devlet Memuruna işi yetiştirebilmesi için yeteri kadar fazla çalışma ücreti verildiğinde iş verimi artacak bezginlikle yapılan işler istekle yapılmaya başlanacaktır.İdareciler de verilen para kadar iş yapılmasını talep edebileceklerdir.Ozaman hiçbir memur aldığım para kadar hizmet yaparım diyemeyecektir.

 

SORUN -4- SOSYAL YARDIMLAR

 

A-DOĞUM YARDIMI

 

2003 yılında Devlet Memurları 2.572.500.-TL doğum yardımı almakta iken Tarım ve Köyişleri Bakanlığında Sözleşmeli işçiler ise 31.12.2002 tarihi itibariyle 18.740.234.- TL DOĞUM YARDIMI almaktadır. Bu ise memurun aldığı doğum yardımının 7,28 katına tekabül etmektedir.

 

2007 yılında ise Devlet Memurları 117,46 YTL doğum yardımı almakta iken Tarım ve Köyişleri Bakanlığında Sözleşmeli işçiler ise 31.12.2006 tarihi itibariyle 25,13 YTL DOĞUM YARDIMI almaktadır. Bu ise memurun aldığı doğum yardımının 1/4 katına tekabül etmektedir.

 

B-ÖLÜM YARDIMI:

 

Devlet Memurunun aldığı ölüm yardımı 01.01.2003 tarihi itibariyle/memur vefat ettiğinde ailesinin aldığı ölüm yardımı 651.700.000.- TL, Eşi  ve Aile Yardımına Müstehak Çocuğu vefat ettiğinde 325.850.000.-TL   almakta   iken    Tarım    ve   Köyişleri   Bakanlığında Sözleşmeli işçilerin ailesi işçi vefat ettiğinde 93.701.172.-TL ölüm yardımı 149.921.875.-TL ölüm ve sakatlık tazminatı olmak üzere toplam 243.623.047.-Tl almaktadır.Ana.baba, eş ve çocuklar vefat ettiğinde ise 56.220.703.- TL ödenmektedir.

 

Devlet Memurunun aldığı ölüm yardımı 01.01.2007 tarihi itibariyle/memur vefat ettiğinde ailesinin aldığı ölüm yardımı 892,72.-YTL, Eşi  ve Aile Yardımına Müstehak Çocuğu vefat ettiğinde 446,36-YTL   almakta   iken    Tarım    ve   Köyişleri   Bakanlığında Sözleşmeli işçilerin ailesi işçi vefat ettiğinde 125,49 YTL ölüm yardımı 200,79 YTL ölüm ve sakatlık tazminatı olmak üzere toplam 326,28 YTL almaktadır.Ana.baba, eş ve çocuklar vefat ettiğinde ise 75,29.- TL ödenmektedir.

 

C- EVLENME YARDIMI:

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet Memurlarına
evlenme yardımı verilmemekte iken         Tarım       ve         Köyişleri

Bakanlığında Sözleşmeli işçilerde 31.12.2002 tarihinde 37.840.469.-TL,  01.01.2007 tarihinde 50,20 YTL Evlenme Yardımı Verilmektedir. Evlenenişçilerin her ikisininde aynı  işyerinde  çalışmaları  halinde  bu  yardım  ikisine  de  ayrı  ayrı ödenmektedir.

 

 D-YEMEK YARDIMI

 

Memurlarda ; 2155 sayılı Kanuna göre 01.07.2002 tarihinden itibaren tayın bedeli alan Milli Savunma Bakanlığı bütçesine bağlı fiili kadrolarda bulunan subay, askeri memur, astsubay, uzman çavuş, sivil  memur ve yardımcı hizmetler personeline, Milli Savunma Bakanlığı ile  Türk Silahlı Kuvvetleri kıt'a ve kurumlarında görevli Maliye Bakanlığına bağlı muhasebeler teşkilatındaki memur ve yardımcı hizmetler personeline; Jandarma Genel Komutanlığı fiili kadrolarında görevli subay,askeri memur, astsubay, uzman jandarma çavuş, sivil memur ve yardımcı hizmetler personeli ile Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşlarında görevli Maliye Bakanlığına bağlı muhasebeler teşkilatındaki memur ve yardımcı hizmetler Personeline; Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında görevli her sınıf personele;Milli İstihbarat Teşkilatında görevli sivil memurlara; Gümrük Muhafaza merkez ve iller kuruluşundaki muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarına dahil memurlara ve muhafaza teşkilatında görevli gemi adamlarına, Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü hizmetlerinde çalışan orman muhafaza memurlarıyla bunlara refakat eden şoförlerine 2003 yılında aylık 72.030.000.-TL 2007 yılında aylık 98,67 YTL tayin bedeli ödenmektedir. Yemek verilmeyen memurlara da herhangi bir ödeme yapılmadığı gibi Yemek bedelinin bütçeden  karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınır.

 

İşçilerde ise;

 

       Tarım ve Köyişleri Bakanlığında Sözleşmeli işçilerde 01.07.2002 tarihi itibariyle, günlük 1.863.341.-TL aylık 1.863.341.-X22=40.993.502.-TL

 

          Tarım ve Köyişleri Bakanlığında Sözleşmeli işçilerde 01.01.2007 tarihi itibariyle, günlük 2,70 YTLaylık 2,70-X22= 59.40 –YTL

 

yemek ücreti ödenmektedir;

 

E-SOSYAL YARDIM

 

2003 Yılında ; Devlet Memurlarının aldığı Sosyal Yardım eş ve iki çocuk için olmak üzere toplam 41.160.000.-TL almakta iken Tarım ve Köyişleri Bakanlığında Sözleşmeli işçilerde bu miktar 31.12.2002 tarihi itibariyle 37.261.959.TL sosyal yardım almaktadır.

2007 Yılında; Devlet Memurlarının aldığı Sosyal Yardım eş ve iki çocuk için olmak üzere toplam 117,46 YTL almakta iken Tarım ve Köyişleri Bakanlığında Sözleşmeli işçilerde bu miktar 01.01.2007 tarihi itibariyle 52,66 YTL sosyal yardım almaktadır.

 

F- GİYİM YARDIMI

 

 Memurlarda;

 

657 Sayılı Devlet Memurları

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğininde belirtilen personelden giyecek eşyası verilecek olanlar, kadro unvanları ve hizmet sınıfları itibariyle ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterildiğini bu cetvellerde yer almayanlar her ne suretle olursa olsun bu yardımdan yararlandırılmayacağını, giyecek yardımı kurum tarafından temin edilir ve ayni olarak verilir. Bu yardım karşılığında çek, kupon veya benzeri kağıtlar verilemez ve nakdi bir ödemede bulunulamaz. Ayrıca, bu yardım için memura fatura karşılığı bir ödeme yapılamaz/'denilmiştir. Diğer Memurlara ise herhangi bir giyim yardımı yapılmamaktadır.

 

İşçilerde İse;

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığında Sözleşmeli işçilerde Toplu İş Sözleşmesinin 44 üncü maddesinin a fıkrasında "İşveren, daimi işçilere İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği hükümleri gereğince verilecek araç, gereç ve malzemeler dışında sosyal yardım olarak her tam hizmet yılı karşılığı yılda bir defa olmak üzere verilir. Bu miktar 01.01.2003 tarihi itibariyle 37.480.969.-TL iken  01.01.2007 tarihi itibariyle 42,90 YTL dır.

 

ÇÖZÜM- SOSYAL YARDIMLAR

 

Devlet Memurlarına yapılacak doğum yardımının enaz işçiler kadar   verilebilmesi   için    Doğum    Yardımı,    ölüm    yardımı, yemek yardımı, sosyal   yardım   ve   giyim   yardımı   miktarlarının   işçi   ve memurlarda eşit şekilde verilmesi ve bu yardımlarında

l)Heryıl bütçe Kanunları ile belirlenmesi veya

 

2)Bakanlar Kurulu Kararları ile verilmesi,

 

hallerinde sosyal yardımlarda adalet sağlanmış olacağı kanaatini taşımaktayım.

 

SONUÇ           ;

 

 29.08.2002 tarihli Hürriyet Gazetesinde" Türk-İş, 4 kişilik bir ailenin aylık zorunlu gıda harcamalarının 345 milyon 675 bin liraya yükseldiğini açıkladı. Yoksulluk sınırı ise 1 milyar 51 milyon lira oldu. Türk-İş tarafından yapılan araştırmaya göre, Ağustos 2002'de, 4 kişilik bir ailenin yeterli, dengeli ve sağlıklı olarak beslenebilmesi için yapması gereken asgari gıda harcaması tutarı, bir önceki aya göre yüzde 3.4 oranında artarak, 345 milyon 675 bin lira oldu. Türk-İş'e göre, aylık zorunlu gıda harcaması tutarı, Ağustos 2001'de 226 milyon 667 bin lira, geçen ay ise 334 milyon 158 bin liraydı. Araştırmaya göre, bu yılın 8 ayında gıda harcaması tutarındaki artış oranı yüzde 17.7 oldu. Gıda harcaması tutarı, son bir yıl itibariyle ise yüzde 52.5 oranında yükseldi. Araştırmaya    göre,    4    kişilik    bir    ailenin    aylık    gıda harcamalarının yanı sıra kira, ulaşım, yakacak, giyim, eğitim, kültür gibi giderlerinden oluşan ve "yoksulluk sınırı" olarak da adlandırılan tutar ise Ağustos 2002'de 1 milyar 51 milyon liraya ulaştı." haberi yeralmaktaydı Bu miktar 2003 yılı ocak ayı itibarîyle Türk İş Sendikasının açıklamalarına göre ise açlık sınırı 401 milvon 369 bin TL yoksulluk sınırı ise 1 milyar 220 milyon TL.dir.2007 yılı mart ayı sonu itibariyleTürk İş Seendikasının internet sitesinde açıklamalarına göre ise açlık sınırı 629,48 YTL yoksulluk sınırı ise 2.050,42 YTL.dir.

 

Devlet memurlarının maaşları ve diğer özlük haklarının iyileştirilmesi için önce işçiler düzeyine çekmek daha sonra işçilere ve devlet memurlara en az yoksulluk, sınırında ücret verilmesi olmalıdır. Daha sonraki yıllarda verilecek olan iyileştirmeler yıl sonunda tefe, tüfe veya VUK'na göre tesbit edilen yeniden değerleme oranına refah payı eklenerek artış yapılıp ayrıca bir yıllık enflasyon farkı ödendiği takdirde eğer uygulanabilirse adaletli bir ücret dağılımı olur ki toplumda sosyal barış sağlanabilir.

 

 

                                                                                                          Erdoğan YILDIRANER

                                                                                                          Muhasebe Müdürü

                                                                                                          Merkez/SİVAS

                                                                                                          Tel: 0.346. 2211100

                                                                                                          Fax: 0346 2236111                                                                               

 

 

 

 

2007 YILI GÜNCELLEMELERİ MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ       KÜRŞAT BİLAL COŞKUN TARAFINDAN YAPILMIŞTIR.

Son Düzenlenme

1 yorum

Yorum eklemek için giriş yapın

Telif Hakkı © 18.01.2013, Maliye Yöneticileri Web Sitesi. Tüm Hakları Saklıdır.

Top Desktop version