Maliye Yöneticileri Web Sitesi

Switch to desktop Register Login

MUHASEBAT MÜDÜRLÜK SINAVI AÇIYOR

 

   Maliye Bakanlığı Muhasebat  Genel Müdürlüğü tarafından 100 kadro içinöncelikle 5 ve 6ıncı bölgelerde istihdam edilmek üzere 30 Eylül 2013 tarihinde  Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü ve Malmüdürü   sınavı açılacak. 5 ve 6ıncı bölgelerde 4 yıl müdür yardımcılığı görevi yapanlar için üst bölgelere atama yapılabilcek. Sınav müracattları 26 ağustos ile 4 eylül tarhleri arasında Muhasebet Genel Müdürlüğü sitesinden yapılacak. Ayrıca başvuru belheleri görev yapılan birimin personel müdürkülklerine teslim edilecek. personel birimlerine teslim edilen başvuru belgeleri 10 eylül 2013 tarihi mesai bitimine kadar Muhasebat Genel Müdürlüğü Personel Atama ve Soruşturma Şubesinde olacak şekilde postaya verilecek postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Sınava girecek ve maliye yönetcileri arasına katılacak arkadaşlarımıza sınavda başarılar dileriz.                                                                                                                                               MALİYE YÖNETCİLERİ                                                                                                T. C.

MALİYE BAKANLIĞI

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ, SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ, MAL MÜDÜRLÜĞÜ

SINAV İLANI

 

  • Yazılı Sınav Tarihi ve Yeri                         :

Yazılı Sınav30/09/2013 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

2- Atama Yapılacak Kadro Sayısı ve Yeri      :

 

100 adet Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü ve Malmüdürü kadrosuna atama yapılacaktır.

Sınavda başarılı olanlar, Bakanlığımız Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 13 üncü maddesi gereğince öncelikle 5 veya 6 ncı hizmet bölgelerine atanacaklardır. 5 inci veya 6 ncı hizmet bölgelerinde en az fiilen dört yıl görev yapanlarda bu şart aranmayacaktır. Bu bölgelerde boş kadro kalmaması sebebiyle atanamayanlar, zorunlu çalışma süresini doldurmadıkları sırasıyla 4 üncü veya daha üst bölgelere atanacaklardır.

 

3- Sınava Katılma Şartları                               :

 

Muhasebe Müdürlüğü, Saymanlık Müdürlüğü ve Malmüdürlüğü sınavına girecek personelin,

1) Muhakemat Müdür Yardımcısı, Saymanlık Müdür Yardımcısı, Milli Emlak Müdür Yardımcısı, Emlak Müdür Yardımcısı, Maliye Kursu Müdür Yardımcısı ve Personel Müdür Yardımcısı ile Uzman ve Eğitim Uzmanı unvanında en az iki yıl veya Defterdarlık Uzmanı unvanında en az beş yıl çalışmış olmak,

2) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca muhasebe yetkilisi sertifikası almış olmak,

şartlarını taşımaları gerekmektedir.

 

4- Sınav Başvurusu                                           :

 

Başvurular 26/08/2013-04/09/2013tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüze ait www.muhasebat.gov.trinternet adresinde yer alan “Muhasebe Müdürlüğü, Saymanlık Müdürlüğü, Malmüdürlüğü Sınavı Başvuru Formu” kullanılmak suretiyle elektronik ortamda sistemden gerçekleştirilecektir.

Adaylar tarafından elektronik ortamda fotoğraf da eklenmek suretiyle tamamlanan başvuru işlemine ilişkin sistemden alınacak çıktılar imzalandıktan sonra; Bakanlık merkez teşkilatı kadrosunda bulunanlar görev yaptıkları birimin personel şubesine, taşra teşkilatı kadrosunda bulunanlar ise görev yaptıkları ilin defterdarlık personel müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Birimler, yapılan başvuruları en geç 10/09/2013 tarihi mesai bitimine kadar Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Personel Atama ve Soruşturma Şubesi Dikmen Caddesi Dikmen/ANKARA adresine posta ile göndereceklerdir. Postadaki gecikmeden dolayı Genel Müdürlüğümüze ulaşmayan başvurular işleme konulmayacaktır. (Ayrıntılı bilgi ve sorular için, Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.e-posta adresi kullanılacaktır.)

Sınav başvurusu ve sınav giriş belgelerinin alınması ile ilgili açıklamalar Muhasebat Genel Müdürlüğü www.muhasebat.gov.trinternet adresinden yayınlanacaktır.

Sınava katılacak adayların, Bakanlığımız Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının(e) bendinde belirtilen şartları son başvuru tarihi (04/09/2013) itibarıyla taşımaları gerekmektedir.

 

5- Sınav Konuları                                              :

 

1) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

2) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile İkincil Mevzuat

3) 6245 sayılı Harcırah Kanunu

4) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili Mevzuat

5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

6) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

7) 6085 sayılı Sayıştay Kanunu

8) Milli Emlak Mevzuatı

9) Vergi Kanunları (Genel Hükümler)

          10) Hazine Davaları

          11) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği        

          12) Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

          13) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

          14) Taşınır Mal Yönetmeliği

          15) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

          16) Sosyal Güvenlik Mevzuatı (Genel Hükümler)

          17) 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik

 

6-  Sınavın Hangi Usulle Yapılacağı     :

Sınav, sırasıyla yazılı sınav, hizmet içi eğitim yazılı sınavı ve sözlü sınav olarak yapılacaktır.  Yazılı sınav, test usulünde yapılacaktır. Sorular çoktan seçmeli, dört seçenekli ve eşit ağırlıklı 100 sorudan oluşacaktır. Yazılı sınavda başarılı olanlar hizmet içi eğitime tabi tutulacak ve eğitim konularının her biri için hizmet içi eğitim yazılı sınavı yapılacaktır. Hizmet içi eğitim yazılı sınavında başarılı olanlar sözlü sınava alınacaklardır.

Sözlü sınav, adayın;

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,

b) Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe veya göreve uygunluğunun,

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,

ç) Genel yetenek ve genel kültürünün,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının,

değerlendirilmesi suretiyle yapılacaktır.

 

7- Sınav Başarı Notu                              :

Yazılı sınavda başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan,

 Hizmet içi eğitim yazılı sınavında, eğitim konularının her biri için alınan notların ortalaması yüz tam puan üzerinden en az altmış puan,

Sözlü sınavda başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan,

 almış olmak şarttır.

Yazılı sınav ve hizmet içi eğitim yazılı sınavında başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

Başarı notu; sırasıyla yazılı sınav, hizmet içi eğitim yazılı sınavı ve sözlü sınav puanlarının ortalamasıdır. Puanların eşit olması halinde, aynı puanı alan adaylardan sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

öncelik tanınır.

8- Hizmet İçi Eğitim Tarihi, Yeri  ve Konuları    :

Eğitim 04/11/2013-06/12/2013 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüzce belirlenecek bir yerde yapılacaktır.

 1) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

3) Muhasebe Grubu; Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

4) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile İkincil Mevzuat

5) 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 2489 sayılı Kefalet Kanunu

6) Hukukun Temel Kavramları (İdare Hukuku, Borçlar Hukuku, Türk Medeni Kanunu ve İcra İflas Kanununun Genel Esasları)

7) 6245 sayılı Harcırah Kanunu

8) Gelir Grubu; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 sayılı Vergi usul Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun Genel Esasları

9) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

10) Milli Emlak Mevzuatı

11) Hazine Davaları

12) İç Kontrol ve Risk Yönetimi

13) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ve 492 sayılı Harçlar Kanunu Genel Esasları

9-Sözlü Sınav Tarihi ve Yeri                 :   

Sözlü sınav tarihi ve yeri sınavın yapılacağı tarihten en az onbeş gün önceweb sayfasında yayımlanacak ve adaylara tebliğ edilmek üzere birimlerine yazılı olarak bildirilecektir.

 

10 –  Sınav Sonuçlarının Duyurulması    :

Yazılı sınav sonuçları, sınav bitim tarihini izleyen yirmi gün içinde web sayfasında yayımlanacak ve ilan panosunda duyurulacaktır. Ayrıca, başarılı olanlara tebliğ edilmek üzere birimlerine yazılı olarak bildirilecektir.

Hizmet içi eğitim yazılı sınavı sonuçları, sınavın bitim tarihini izleyen en fazla yedi gün içerisinde web sayfasında yayımlanacak veya ilan panosunda duyurulacaktır.

Sözlü sınav sonuçları, sınav bitim tarihini izleyen ilk iş günü içindeweb sayfasında yayınlanacak ve ilan panosunda duyurulacaktır. Ayrıca, başarılı olanlara tebliğ edilmek üzere birimlerine yazılı olarak bildirilecektir.

11- Sınav Sonuçlarına İtiraz                    :

 

Sınava katılanlar, gerekçelerini belirtmek suretiyle sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç 7 gün içinde Muhasebat Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. İtirazlar, sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek ve sonucu, itirazın yapıldığı tarihi takip eden en geç on gün içinde ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir.

 

12- Atama                                                 :

 

Sınavda başarılı olanlardan, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 62 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyanların atamaları, başarı sırasına göre 2 nci maddede belirtilen yerlere yapılacaktır.

Sınav sonucunda, ilan edilen boş kadro sayısı kadar adayın ataması yapılacaktır. Sınavda başarılı olanlardan; atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir. Sınavı kazanarak atamaya hak kazanmış olanlardan görevden uzaklaştırılanların, göreve iade edilinceye kadar atamaları yapılmayacaktır.

Atamaları yapılanlardan, süresi içinde göreve başlamayanlar ile atama onayının iptalini isteyenlerin atamaları iptal edilecek, bunlar ile atanmadan önce feragat edenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.

Atama onaylarının, onay tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde ilgililerine tebliğ edilmesi zorunludur.

 

            İlan olunur.

 

Facebook'ta Paylaş

Telif Hakkı © 18.01.2013, Maliye Yöneticileri Web Sitesi. Tüm Hakları Saklıdır.

Top Desktop version